Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Clownschool ESTERELLA: Clownschool ESTERELLA wordt vertegenwoordigd door ESTHER HAK TRAININGEN gevestigd te Bilthoven  (ingeschreven bij KvK Utrecht onder nummer 30269785).
  2. Particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
  3. Deelnemer: Natuurlijke persoon die een Cursus volgt.
  4. Cursus: Iedere opleiding, cursus, (online) training en/of workshop die onder welke naam dan ook door Esther Hak Trainingen wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
  5. Kosten: De vergoeding c.q. het lesgeld dat de deelnemer aan Esther Hak Trainingen verschuldigd is voor het deelnemen aan een Cursus.
Artikel 2:  Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door Deelnemer volgen van een Cursus bij Esther Hak Trainingen.
 2. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3: Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden

Esther Hak Trainingen geeft aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4:  Toepasselijkheid
 1. Elke rechtsbetrekking tussen Esther Hak Trainingen en de aan één van de Cursussen die door Esther Hak Trainingen worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ‘Deelnemer’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 5: Totstandkoming van overeenkomsten  (Inschrijvingen en Wijzigingen)
 1. Inschrijving voor de Cursussen geschiedt per post, per e-mail of telefonisch en geschiedt op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de inschrijving door Esther Hak Trainingen aan Deelnemer. Deze bevestiging kan per post of per e-mail plaatvinden.
 2. Een door Esther Hak Trainingen gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ´open dag´ of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen dan leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
 3. Prijzen zijn vermeld in Euro’s en vrijgesteld van BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Inschrijving voor een Cursus impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Deelnemer verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Deelnemer zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid.
 5. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan of in overmachtsituaties, zulks uitsluitend ter beoordeling van Esther Hak Trainingen, is Esther Hak Trainingen gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven werkdagen voor de eerste lesdag van de opleiding plaats.
 6. Indien Esther Hak Trainingen kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Esther Hak Trainingen door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
 7. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling dan wel in overmachtsituaties, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Esther Hak Trainingen als bedoeld in lid 5 van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

  

Artikel 6: Gevolgen van de overeenkomst (Betaling & Annulering)

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 5 (hierna te noemen: ´de overeenkomst´) tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

 1. De cursist is aan Esther Hak Trainingen verschuldigd de volledige kosten als genoemd in of bij deze overeenkomst te voldoen op de wijze en tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
 2. De cursist heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan zonder extra kosten geannuleerd worden. Indien binnen deze 14 dagen al één of meerdere lesdag(en) gevolgd zijn, is de cursist betaling van deze lesdag(en) verschuldigd.
 3. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 2 van dit artikel, tot vier kalenderweken voor aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Esther Hak Trainingen te Bilthoven. De cursist is alsdan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 50,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan vier kalenderweken voor aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 4. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 2 van dit artikel, tot twee kalenderweken voor aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Esther Hak Trainingen te Bilthoven. De cursist is alsdan 50% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 75,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan twee kalenderweken voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 5. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan twee kalenderweken voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 2 van dit artikel doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Esther Hak Trainingen te Bilthoven. De cursist is alsdan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd.
 6. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder 3, 4 en 5 vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van Esther Hak Trainingen. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de cursist geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het vorige in dit artikel bepaalde.
 7. Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist.
 8. Indien de cursist verzuimt de onder 2, 3, 4, en 5 genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,- voor administratiekosten verschuldigd.
 9. Indien de cursist na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder 8 genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Esther Hak Trainingen gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
  1. de cursist de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
  2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de cursist te ontbinden.
  3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
 10. Indien Esther Hak Trainingen gebruik maakt van een of meer van de in sub 9 genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien Esther Hak Trainingen overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de cursist, met een minimum van € 65,-.
 11. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de cursist overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 7:  Uitvoering van de overeenkomst
 1. Esther Hak Trainingen zal zich ten allen tijde inspannen de Cursussen naar beste kunnen uit te voeren. Esther Hak Trainingen is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Deelnemer beoogde.
 2. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Esther Hak Trainingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Cursussen, tijdig aan Esther Hak Trainingen worden verstrekt.
 3. Esther Hak Trainingen is gerechtigd bij de uitvoering van de Cursussen derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Esther Hak Trainingen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Cursus worden aangeboden door Esther Hak Trainingen zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze kennis/handelingen dienen ter rust en ontspanning. Deelname aan de Cursus is geheel op eigen risico.
Artikel 8: Overige rechten en plichten van de cursist

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:

 1. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding.
 2. De voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Esther Hak Trainingen ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben.
 3. Zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen.
 4. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere cursisten en/of eventuele proefpersonen.

De bij sub 4 genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

  

Artikel 9: Overige rechten en plichten van Esther Hak Trainingen
 1. Esther Hak Trainingen bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Esther Hak Trainingen is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Esther Hak Trainingen zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
 2. Esther Hak Trainingen is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
  1. de cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 gedraagt
  2. er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docent(en), de andere cursisten of eventuele proefpersonen.

Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte Cursuskosten onverlet.

 1. Esther Hak Trainingen en de aan Esther Hak Trainingen verbonden docenten zijn gehouden aan geheimhouding betreffende bijzonderheden van of over cursisten die bij Esther Hak Trainingen bekend zijn, dan wel in vertrouwen aan docent zijn medegedeeld door de cursist.
Artikel 10:  Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Bij inschrijving voor een Cursus worden de persoonsgegevens van Deelnemer gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst. Deze persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, worden slechts verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om Deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Esther Hak Trainingen.

 

Artikel 11:  Aansprakelijkheid
 1. Esther Hak Trainingen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Deelnemer gedurende de Cursussen.
 2. De Deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid beschikt en behoudt om de cursus te volgen. Esther Hak Trainingen aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
 3. Esther Hak Trainingen is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de Deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, cursus, training en/of workshop.
 4. De cursist vrijwaart Esther Hak Trainingen voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
 5. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Esther Hak Trainingen, is Esther Hak Trainingen op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de Cursus, een en ander in overeenstemming met artikel 5, lid 4.
 6. Esther Hak Trainingen is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de Cursus door Esther Hak Trainingen.
 7. Deelnemer vrijwaart Esther Hak Trainingen voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot mededeelnemers.
 8. Esther Hak Trainingen is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Deelnemers, tijdens of na de Cursus, zoals opgedaan tijdens de Cursus.
 9. Aansprakelijkheid van Esther Hak Trainingen voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 10. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Esther Hak Trainingen uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de Cursuskosten van de Cursus waarmee de schade een verband heeft.
 11. De aansprakelijkheid van Esther Hak Trainingen is ten alle tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel aangesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Esther Hak Trainingen in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

 

Artikel 12:  Intellectuele Eigendomsrechten
 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Esther Hak Trainingen aan Deelnemer ter beschikking gestelde materialen en de website van Esther Hak Trainingen berust bij Esther Hak Trainingen. Het is Deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esther Hak Trainingen.
 2. Esther Hak Trainingen behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens Cursussen en deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotie-activiteiten. Tevens behoudt Esther Hak Trainingen zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in haar praktijk.
 3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een Cursus door Deelnemer is uitdrukkelijk verboden.

 

Artikel 13:  Bijzondere bepalingen
 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esther Hak Trainingen is het Deelnemer aan een van de Cursussen zoals bedoeld in artikel 9, lid 2 op geen enkele wijze toegestaan binnen Europa direct of indirect, al dan niet tegen betaling één van de Cursussen te geven.
 2. Om een goede teambuilding en Cursus te waarborgen verklaart Deelnemer, door inschrijving voor een cursus zoals omschreven in artikel 2 dat het nimmer de intentie is mededeelnemers op enige wijze aansprakelijk te stellen. Indien dit onverhoopt toch het geval zal zijn dan behoudt Esther Hak Trainingen zich nadrukkelijk het recht voor zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
 3. Esther Hak Trainingen en de aan Esther Hak Trainingen verbonden docenten zijn gehouden aan geheimhouding betreffende bijzonderheden van of over cursisten die bij Esther Hak Trainingen bekend zijn, dan wel in vertrouwen aan docent zijn medegedeeld door de cursist.
Artikel 14:  Overige bepalingen
 1. Tegenover de cursist strekt de financiële administratie van Esther Hak Trainingen, blijkens een door Esther Hak Trainingen verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de cursist te leveren tegenbewijs.
 2. Indien een cursist meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd afgesloten.
Artikel 15: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Esther Hak Trainingen is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Januari 2017